Impresszum/Adatvédelem

Köszönjük, hogy a fabera.hu domainnévből álló oldalra és hozzátartozó aloldalakra látogatott!

A honlap látogatása és használata tekintetében a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt használati feltételek (továbbiakban: a "Használati Feltételek"), valamint a honlapon elérhető adatvédelmi szabályzatban ("Adatvédelmi Szabályzat ") foglaltak az irányadóak, amelyeket Ön a honlap használatával elfogad. Amennyiben nem fogadja el a Használati Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot, kérjük, hogy azonnal hagyja el a honlapot és hagyjon fel annak használatával. A honlap látogatására és használatára, úgyszintén a honlapon lévő információk felhasználására a jelen Használati Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

Szerzői jog / védjegyek / szellemi alkotások

A honlapra feltöltött tartalom, a honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett - szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen, de nem kizárólag a virtuális nyomtató és a hozzá tartozó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilm, spot, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet, audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”) Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja.

A honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellemi Alkotásra nézve, és a honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a Fabera világa előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton. A honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a honlapra feltöltött tartalmat - az alábbiakban meghatározott letöltésen túlmenően - többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

A honlap a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlapon felhasznált tartalmak és fotók, Szellemi Alkotások szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, figyelemmel a regisztrálást követően jogszerűen igénybe vevő felhasználásokat.

A honlapról történő letöltést a Fabera világa a következő esetekben engedélyezi:
(i) A letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett. 
(ii) A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetőek igénybe. 
(iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, és az Ön felhasználási cselekményeit e jogszabályok korlátozzák.

Amennyiben felvilágosítást szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt a Fabera világa-tól a honlapra feltöltött tartalom használatára vagy a honlapját a honlaphoz szeretné csatolni, a következő címre írjon: fabera@fabera.hu

Amennyiben Ön megsérti a jelen Használati Feltételek bármely részét, azonnal meg kell semmisítenie minden, a honlapra feltöltött tartalomról készített másolatot. E honlap semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, akár másként engedélyezné a védjegy használatát, kivéve, ha erre a Fabera világa előzetes írásbeli hozzájárulásában engedélyt ad külön-külön minden egyes használati mód tekintetében. A védjegyeket valamely honlapra vagy honlapról kapcsoló link részeként is tilos használni, kivéve, ha az adott link létesítését a Fabera világa írásban jóváhagyja. A védjegy használatából eredő üzleti jóhírnév a Fabera világa-t illeti.

Honlapunk elemei szerzői jogi, továbbá védjegyjogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a "tükröztetés" (mirroring) útján történő többszörözést is. A honlapra feltöltött tartalom semmilyen részét nem lehet továbbközvetíteni, kivéve, ha minden egyes továbbközvetítéshez kifejezetten írásban hozzájárulunk.

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a Fabera világa-t, ha bármilyen jogosulatlan használatot vagy hozzáférést észlel a honlapon, vagy annak tartalmában, vagy arról szerez tudomást, hogy a honlap vagy annak tartalma bármilyen szerzői jog, védjegyjogi rendelkezést vagy bármely harmadik személynek jogait sérti A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Fabera világa követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Szavatosság és felelősség - kizárás

Ön tisztában van azzal, hogy a honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a honlappal, vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a honlap használatával.

A vonatkozó jogszabályok betartása külföldről történő használat esetén Honlapunkat a fabera.hu, jarastechnika.hu domain név alatt, azaz a .hu alá bejegyzett domain név alatt működtetjük, és a honlap Magyarország területére irányul. Tájékoztatjuk, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy a honlapra feltöltött tartalom letölhtető, látogatható, vagy a használatra alkalmas Magyarországon kívül is. Amennyiben Ön a honlapot Magyarországon kívülről látogatja, tájékoztatjuk, hogy azt saját felelősségére teszi. Függetlenül attól, hogy Ön a honlapunkat Magyarország területéről vagy azon kívülről látogatja, Önt terheli annak felelőssége, hogy biztosítsa, hogy a honlapot az Önre irányadó jogrendszer szabályaival összhangban használja.

A honlap látogatásának korlátai

A honlap nem irányul olyan személyek felé, akiknek a rá alkalmazandó jogszabályok a honlap látogatását bármilyen okból tiltják. Ha az Ön számára tiltott a honlap látogatása, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a honlap látogatásával. A jelen Jogi Nyilatkozat nem minősül jogi tanácsadásnak: ha a honlappal, annak látogatásával vagy a jelen Jogi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon jogi tanácsadóhoz.

Vegyes rendelkezések

Jelen Használati Feltételekre Magyarország anyagi joga az irányadó, ide nem értve a nemzetközi magánjogi kollíziós szabályokat. Jogszabály eltérő kötelező rendelkezésének hiányában Ön kifejezetten aláveti magát a Magyarország bíróságai kizárólagos joghatóságának. Ha jelen Használati Feltételek bármely rendelkezését egy erre hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, vagy az megszűnik a fenti, megszüntetésről szóló kikötés alapján, ezen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a Használati Feltételek alrészeinek érvényességét.

Amennyiben jelen Használati Feltételek valamely rendelkezését nem alkalmazzuk, vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a Használati Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.